Regulamin

Regulamin Wirtualnego Muzeum Gazownictwa (Regulamin)

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.       PSG – należy przez to rozumieć Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;

2.       Wirtualne Muzeum Gazownictwa albo WMG – portal PSG na którym prezentowane są w formie zdigitalizowanej obiekty związane z gazownictwem;

3.       Użytkownik – każda osoba korzystająca z Wirtualnego Muzeum;

4.       Zasoby – wszystkie materiały zamieszczone na portalu Wirtualnego Muzeum Gazownictwa, w tym w szczególności tekstowe, graficzne, multimedialne lub audio;

5.       Partner – każdy podmiot, któremu PSG nadało tytuł „Partnera WMG”, w związku z udostępnieniem / przekazaniem przez ten podmiot na rzecz PSG materiałów w tym w szczególności tekstowych, graficznych, multimedialnych lub audio o istotnej wartości dla Wirtualnego Muzeum Gazownictwa.

Postanowienia ogólne

1.       Każdy Użytkownik może korzystać z Zasobów bezpłatnie, zarówno na użytek własny jak i komercyjny, z zastrzeżeniem punktu 5. Zasad korzystania z Zasobów opisanymi w dalszej części Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na pozostałych zasadach opisanych w Regulaminie. Wszystkie zgromadzone Zasoby udostępniane są z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i w przypadku braku innego wskazania Zasoby są umieszczane w domenie publicznej.

2.       Każdy Użytkownik akceptuje zasady zwarte w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu prosimy o niekorzystanie z WMG.

3.       PSG jest uprawnione do udostępniania na stronach WMG informacji o Partnerach oraz wszelkich materiałów przekazywanych przez Partnerów oraz Użytkowników nieposiadających tytułu Partnera WMG, w przypadku uzyskania wymaganych zgód i po zaakceptowaniu danego materiału przez PSG poprzez dokonanie jego publikacji na stronach WMG.

4.       Zasoby na WMG zostały podzielone na trzy kategorie (Kategorie) zgodnie z poniższym:

a.       Zasoby do których PSG ma prawa autorskie lub uzyskała do tych Zasobów odpowiednie zgody mogą być udostępniane na wolnej licencji Creative Commons, tj. Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna opublikowanej przez organizację Creative Commons - każdy Zasób udostępniany w ten sposób będzie oznaczony „Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa” (Kategoria CC);

b.       Zasoby, które wymagają ochrony prawnej tj. takie których nie można kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać bez zgody autora, będą każdorazowo udostępniane z oznaczeniem „Wszelkie prawa zastrzeżone” (Kategoria WPZ);

c.       Zasoby do których PSG ma prawa autorskie lub uzyskała do tych Zasobów odpowiednie zgody mogą być udostępniane w ramach domeny publicznej – każdy Zasób udostępniany będzie bez dodatkowego opisu w tym w szczególności bez opisów określonych w lit. a oraz b powyżej (Kategoria DP).

Dane osobowe i bezpieczeństwo

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, PSG informuje, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych automatycznie (np. adresy IP w celach statystycznych i administracyjnych) lub dobrowolnie przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z WMG jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iodo@psgaz.pl).

2.       PSG wykorzystuje wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia WMG. Dane osobowe przetwarzane są przez PSG na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (dane dobrowolnie przekazane przez użytkowników) lub ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PSG (dane pozyskiwane automatycznie), tj. do celów statystycznych i administracyjnych.

3.       Wskazane w niniejszym punkcie dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak, niż przez okres funkcjonowania WMG.

4.       Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6.       Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

7.       Podczas odwiedzin stron WMG na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

8.       Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z  WMG.

9.       PSG zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

Zasady korzystania z Zasobów

1.       Użytkownikom Portalu WMG nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie Zasobów oznaczonych jako „Wszystkie prawa zastrzeżone” tj. z Kategorii WPZ. W celu swobodnego korzystania z takiego Zasobu, należy uprzednio uzyskać zgodę właściciela praw. Bez uzyskania zgody z Zasobów tych można korzystać w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów przewidzianego w prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

2.       Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez pytania o zgodę właścicieli praw autorskich:

-        pobierać i kopiować Zasoby na własne potrzeby (bez prawa do publikacji),

-        kopiować Zasoby na własny użytek i osób bliskich, bez względu na Kategorię danego Zasobu.

3.       Wszystkie Zasoby można cytować (używać w ramach prawa cytatu), z zastrzeżeniem, że cytat musi być rozpoznawalny, autorstwo i źródło muszą być wyraźnie oznaczone w każdym przypadku, jego zamieszczenie musi być uzasadnione celem: ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości, pełni funkcję pomocniczą: ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go zastępować. 

Cytując Zasoby znajdujące się na stronach WMG:

a)       w przypadku Kategorii CC oraz WPZ każdy Zasób należy oznaczyć poprzez podanie imienia oraz nazwiska autora danego Zasobu, nazwę danego Zasobu oraz wskazanie WMG jako źródła danego Zasobu (przykład oznaczenia:  [imię i nazwisko autora Zasobu (utworu)], [nazwa Zasobu], źródło: Wirtualne Muzeum Gazownictwa).

b)      w przypadku Kategorii DP można oznaczyć Zasób poprzez podanie imienia oraz nazwiska autora danego Zasobu, jeśli ten jest podany, nazwę danego Zasobu oraz wskazanie WMG jako źródła danego Zasobu (przykład oznaczenia:  [imię i nazwisko autora Zasobu (utworu)], [nazwa Zasobu], źródło: Wirtualne Muzeum Gazownictwa).

W przypadku wykorzystania w ramach prawa cytatu więcej niż jednego Zasobu, każdy z wykorzystanych zasobów należy oznaczyć oddzielnie, zgodnie z treścią niniejszego punktu.

4.       Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z Zasobów objętych ochroną prawa autorskiego w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań.

5.       W przypadku potrzeby komercyjnego wykorzystania Zasobów, niezależnie od ich Kategorii, niezbędne jest wcześniejsze ustalenie warunków tego wykorzystania z PSG poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na dedykowanej stronie WMG.

Postanowienia końcowe

1.       PSG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2.       PSG dokłada najwyższej staranności, żeby funkcjonowanie WMG było w pełni zgodne z prawem i nie naruszało żadnych praw osób trzecich.

3.       PSG nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów.

4.       Regulamin jest dostępny na dedykowanej stronie WMG oraz w wersji pisemnej pod adresem Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Wsparcia w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Departament Komunikacji.

Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.